Algemene voorwaarden

Leverings voorwaarden.

 • -Al onze aanbiedingen / offertes , zowel mondeling als schriftelijk , zijn vrijblijvend .
 • -Wij leveren de goederen in beginsel uitsluitend af tegen betaling a contant of indien voorafgaand aan de levering het volledige factuurbedrag op onze bankrekening is bijgeschreven.
 • -De transporteur heeft het recht de bestelling weer retour te nemen als het remboursbedrag niet voldaan kan worden .
 • -Wij zullen de verkoop van zaken en goederen weigeren indien wij weten of ernstige reden hebben om te vermoeden dat deze bestemd is voor de hennepteelt .

Retourgoederen

 • -De afnemer/klant is verplicht het door ons aan hem geleverde binnen 24 uur na levering te controleren op eventuele manco’s of beschadigingen en deze binnen de gestelde termijn aan ons te melden . Wij zijn gerechtigd klachten na afloop van deze termijn niet (meer) in behandeling te nemen .
 • -Het geleverde moet nog nieuw , schoon , ongebruikt , onbeschadigd en in originele verpakking zijn en kan met de op zijn naam gestelde factuur , na overleg met ons , retour genomen worden .
 • -Het geleverde wordt door onze technische dienst/fabrikant gecontroleerd voordat er tot crediteren word overgegaan.

Retourgoederen internetbestellingen

 • – Zie retourgoederen , echter heeft de afnemer/klant nu 7 dagen na dagtekening factuur de tijd dit aan ons te melden , zonder specifieke opgaaf van reden.
 • -Speciaal , op bestelling gemaakte en derhalve maatwerk producten vallen buiten dit recht .
 • -De te maken kosten van retourzending zijn ten alle tijde voor rekening van de klant en zullen niet door worden Greenline.nl worden terugbetaald.

Garantie

 • -Op het door ons geleverde worden geen andere of verdere garanties verstrekt dan die door de desbetreffende producent of leverancier aan ons zijn verstrekt.
 • -De garantie bedraagt nooit een langere termijn dan 12 maanden na levering.
 • -Het geleverde dat ter reparatie aangeboden wordt , dient franco aan ons adres geleverd te worden .
  Wij zijn gerechtigd de kosten van reparatie of onderzoek aan de klant / afnemer in rekening te brengen .
 • -Er geld geen garantie op stek-,zaaigoed en op ander levend materiaal.

Aansprakelijkheid

 • -Behoudens aangetoonde opzet of grove schuld aan onze zijde aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor (vervolg)schade die ;
 • *Geheel of gedeeltelijk ontstaat door foutieve aansluiting.
 • *Geheel of gedeeltelijk ontstaat door onrechtmatig gebruik van het door ons geleverde.
 • *Ontstaat terwijl er sprake is van onrechtmatige elektriciteitsafname.

Algemeen

 • -Indien de levering niet geschied onder rembours hanteren wij een betalingstermijn van 15 dagen .
 • -Tot betaling van de factuur blijven de goederen eigendom van Greenline B.V.
 • -Wij zijn niet gehouden aan offertes of aanbiedingen , dan wel een onderdeel daarvan , bij een kennelijke vergissing of verschrijving , typ- , of zetfout .

Bij vragen kunt u ten alle tijden , tijdens onze openingstijden , contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling verkoop .

Met vriendelijke groet

Het Greenline Team